Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona Pawlus

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w:
Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1
Tel. 076 87 83 429 fax 076 87 83 265
e-mail: mops_zlotoryja@wp.pl

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi kieruje Dyrektor. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;
2) odpowiada za prawidłowe sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz za realizację tego planu;
3) zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;
4)  wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy;
5)  na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu:
 -pomocy społecznej (zarządzenie Nr 0050.13.2015  Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 stycznia 2015 )
- dodatków mieszkaniowych (zarządzenie Nr 0050.14.2015  Burmistrza Miasta Złotoryja z 23 stycznia 2015)
- świadczeń rodzinnych (zarządzenie Nr 0050.16.2015 z dnia 23 stycznia 2015 Burmistrza Miasta Złotoryja)
- w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.01.2015)
-potwierdzanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zarządzenie nr 0050.15.2015 z dnia 23.01.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja).
 6) Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi postępowania i wydaje w tych sprawach decyzje (zarządzenie Nr. 0050.18.2015 z dnia 23.01.2015  Burmistrza Miasta Złotoryja).
7) Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja przekazuje informacje gospodarcze do Biur Informacji Gospodarczej zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja Nr. 0050.168.2015 z dnia 16 lipca 2015) 
8) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja ponosi odpowiedzialność za realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.
9) Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20.XII.2012 prowadzi postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 o systemie oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
10)  Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny (Zarządzenie Nr 0050.157.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.08.2012).
11) Na podstawie upoważnieinia Burmistrza Miasta Złotoryja ustanawia rodziny wspierające lub zawiera i rozwiązuje umowy określające zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy ( Zarządzenie Nr 0050.158.2012 Burmistrza Miasta Zotoryja z dnia 21.08.2012).
12) Na podstawie uchwały Nr. 0007.XXXV.204.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej - postępowanie i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
13) Na podstawie upoważnienia  Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji (zarządzenie Nr.0050.158.2015  z  dnia 06.07.2015).
14) Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
( zarządzenie Nr. 0050.9.2015 z dnia 23.01.2015)  
15) Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wychowawczycha także wydaje w tych sprawach decyzję (zarządzenie Nr 0050.71.2016 z dnia 1 kwietnia 2016)

16)Na  podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży  i rodzin "Za życiem"

Podczas nieobecności dyrektora Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Zastępca Dyrektora - w pełnym zakresie zadań, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.


Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje funkcje przy pomocy Zatępcy Dyrektora.
 

Zastępca Dyrektora Pani Barbara Kuczyńska  nadzoruje działalność komórek  organizacyjnych ośrodka zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Dyrektora:
nadzór nad pracą Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Funkcję Głównego Księgowego pełni Pani Danuta Świrska, która ma powierzone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości Ośrodka, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz nadzór i koordynację nad pracą Sekcji Finansowo – Księgowej.

Funckję Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej pełni Pani  Marta Piędel. Do zadań kierownika Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności organizowanie nadzorowanie i koordynowanie pracy pracowników socjalnych i sekcji świadczęń z zakresu pomocy społecznej.

Funkcję Kierownika Działu Usług Opiekuńczych pełni Pani Agata Kozajda. Do zadań kierownika Działu Usług Opiekuńczych należy organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie świadczonych przez opiekunki oraz pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzniami psychicznymi oraz organizowanie działalności Klubu Seniora.

Funkcję Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych pełni Pani Sylwia Maliszewska i jest odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów, postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych i postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Funkcję Kierownika Działu Organizacyjno Administracyjnego pełni Pani Barbara Dubowska odpowiedzialny jest  za koordynację i prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników działu a w szczególności za administrowanie budynkiem oraz mieniem ruchomym, zamówienia publiczne, dodatki mieszkaniowe,zryczałtowane dodatki energetycznem, funkcjonowanie kuchni oraz prowadzenie spraw związanych z  pomocą materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

Funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy pełni Pani Agata Kaczmarek. Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.