Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

PPHU "JOHN" Paweł John
ul. Źródlana 5
64-140 Grotniki

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w postępowaniu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie kosztorysów ofertowych.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zwraca się z prośbą do zainteresowanych Dostawców o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na zadanie pn: "Remont pomieszczeń Klubu Seniora w Złotoryi, zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi na potrzeby utworzenia placówki "Senior+". Najkożystniejszy kosztorys ofertowy złożyła firma:

AGADOM POLSKA sp. z o.o.
ul. Myśliborska 13
59-500 Jawor


Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w postępowaniu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie kosztorysów ofertowych.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę, monatż i uruchomienie klimatyzatorów w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła firma:

AFFA Mateusz Pokorski,
Ujazd Górny 41,
55-340 Udanin


Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w postępowaniu wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie ofert.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 

 
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.
 
Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
 
 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonianie usługi na dostawę, montaż i uruchomienie trzech klimatyzatorów w budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na remont pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi na potrzeby utworzenia placówki Klub "Senior+".


 

 
1 do 10 z 78