Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 


Świadczenia rodzinne

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych.
Zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa  ustawa z dnia 28 listopada  2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz. U. z 2017 poz. 1952 ze zm. ).

Świadczeniami rodzinnymi realizowanymi przez Ośrodek są:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu  urodzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
- świadczenie rodzicielskie 

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego  i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł.

 

W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem,  o umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności  kryterium to wynosi 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia, lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż  do ukończenia 21 roku życia albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2016 do 31 października 2017  wynosi:
95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ,
124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
1.Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł jednorazowo,
2.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
3.Dodatek  do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie ,na dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
4.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie (do 5 roku życia dziecka) 110 zł miesięcznie (powyżej 5 roku życia), 
5.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo,
6.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi  – 113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z  zamieszkaniem w miejscowości , w której  znajduje się szkoła, 69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 
7.Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza  kwoty  (674 zł lub 764 zł) pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo do tych świadczeń  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony  dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wysokość zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – wynosi 1000 zł

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka –  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy  od dnia objęcia opieką , nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zapomoga ta przysługuje,także jeżeli kobieta pozostawała w okresie ciąży pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zapis ten nie dotyczy osób będących  prawnymin lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

1. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
1)  niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3)  osobie, która ukończyła 75 lat,

Zasiłek przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 roku, poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom nie podejmującym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznością stałej  lub długotrwałej opieki lub pomocy  innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę  nie przekracza kwoty 764 zł. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia  emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i  korzysta w niej z całodobowej opieki przez  więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba  ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku  do zasiłku rodzinnego o którym mowa w art 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacynego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego o którym mowa w artykule 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
6) na osobę wymagającą opieki  inna osoba jest  uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu  niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje  świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani też osoby  będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia
2) lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje :

od 1 stycznia 2018 w wysokości 1477 zł miesięcznie.


 

Świadczenie pielęgnacyjne  nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku  zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,  świadczenia pielęgnacyjnego, lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
2) osoba wymagająca opieki:
a)pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością  kształcenia, rewalidacji lub  rehabilitacji, w  placówce zapewniającej całodobową , w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność  leczniczą i korzysta w niej z całodobowej   opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego  zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego; lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
5) na osobę  wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem świadczeń  (dodatek z tyt. urodzenia dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne  i świadczenie rodzicielskie) . Wnioski w sprawie ustalenia prawa  do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.

W przypadku   gdy osoba ubiegająca się o świadczenia   rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada do 31 października złoży wniosek wraz
z dokumentami
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia
30 listopada

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do dnia 31 października  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada  do dnia 31 grudnia  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych  ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego – art. 24 ust. 3 ww. ustawy.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało  wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pilęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 
 

1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia  7. roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

2. Świadczenie rodzicielskie przysługują ojcu dziecka w przypadku:

1) skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej  14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka
3) porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni -  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga  lub objęcia opieka dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub  objęcia opieką trojga   dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienie czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieka pięciorga i więcej dzieci

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu -  w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) objecie dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) przysposobienie dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4
5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 6.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrukcjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 i 357), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenia rodzicielskiego przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego  a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
7.  Kwotę świadczenia rodzicielskiego  przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowanych dzieci;
2) jedno świadczenia rodzicielskie  w związku z wychowaniem tego samego dziecka.

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu  macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macieżyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macieżyńskiego,  urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;
3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki; 
4) w związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo doświadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze  do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA


Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej  się   o  ten  zasiłek.   Wniosek  taki  może  być  złożony  nie  później  niż do 15 września 2014r. (formularz wniosku można pobrać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi - pok.  21 lub  ze  strony  internetowej BIP MOPS Złotoryja w zakładce świadczenia rodzinne.

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU:

    Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z  dnia  7  grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem
    1 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548).

    Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1)  za  okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie  ustawy  (tj. do 14.05.2014r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ,z późn.  zm.)   w   brzmieniu   obowiązującym   w  dniu 31 grudnia 2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. od 15 maja 2014r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia  pielęgnacyjnego  określone  w  ustawie  z  dnia  28  listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek  dla  opiekuna za okresy od 1.07.2013r. do 14.05.2014 r. przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

    Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy tj. 15.05.2014 r.

    Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

    osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku
    opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

    na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku
    opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

    Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

    W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U.z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
- małżonkom  rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich
- gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

    Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

9. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
– tj. do dnia 15 września 2014r.

Jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ od 1.07.2013r. do 14.05.2014r. może odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach  rodzinnych  w  brzmieniu  obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., za okresy, od 01.07.2013r. do  dnia  poprzedzającego  dzień  wejścia w życie ustawy lub w dniu składania wniosku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Prawo  do  zasiłku  dla  opiekuna   ustala  się  na  czas  nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony:

a) w  przypadku  wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

b) w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.

W przypadku, o którym mowa w pkt. a, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek  o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, o którym mowa w pkt. b, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

11. Ustalając  prawo  do  zasiłku  dla  opiekuna  od 15.05.2014 r. organ ustalający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zwraca się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów określone są w ustawie z dnia 4.04.2014r. o ustalaniu i wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów  (Dz.U z 2016, poz. 162 ze zm).

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania uprawnień do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wydaje Dyrektor Ośrodka,  z-ca Dyrektora Ośrodka i kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
 

Przyjmowanie interesantów:

w dni robocze tj.:

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna przyjmowane/wydawane są w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1, pokój nr 21 (Sekcja Świadczeń Rodzinnych) tel. 76 87 83 429 wew. 5, pok 22.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i załączniki do wniosków mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny


ZAŁĄCZNIKI: