Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi pilnie poszukuje łóżka rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.
Nasz podopieczny jest osobą samotną i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.
Prosimy o kontakt w w/w sprawie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi, codziennie
w godz. 7:30-15:30 pod nr  telefonu 76 878 34 29 / wew. 3 lub wew. 6 /


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawwo zamówień publicznych, postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) na potrzeby Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

TRANSPORT TOWAROWO-OSOBOWY
ROMAN FIKIER
ul. Kręta 14
59-220 Legnica


 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 1 lipca 2019 r. Program rządowy „Rodzina 500+”- bez kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  1. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 + na nowych zasadach tj. od 1 lipca br., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca br. Jeśli wniosek wpłynie po 30 września 2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  1. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019r. na drugie i kolejne dziecko - składają teraz od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca br. prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (czyli na to dziecko, na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (czyli te, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

WAŻNE: od 1 lipca 2019 r. można składać wnioski o świadczenie 500+ tylko w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia br. w formie elektronicznej i papierowej.

RODZICU PAMIĘTAJ!!!- musisz złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeśli chcesz otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

  1. Zniesiono kryterium dochodowe. Oznacza to, że rodzice nie będą już musieli udokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej będzie można składać wnioski.

Jak co roku zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną- dzięki temu unikną Państwo kolejek, oszczędzą swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie tracili Państwo na oczekiwanie w kolejkach.

  1. Kolejnym uproszczeniem procedury jest brak weryfikacji wymogu ustalenia alimentów na dziecko. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia 500+ nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  2. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca br. rodzice będą mieli aż trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka na złożenie wniosku, a świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

  1. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Nowa regulacja w tym zakresie obowiązuje również od 1 lipca 2019 r.

  1. Zlikwidowano również obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydana zostanie jedynie INFORMACJA (jak w przypadku świadczenia „Dobry start”) o przyznaniu prawa do świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie prawa do świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba zainteresowana będzie mogła odebrać informację o przyznaniu prawa do świadczenia w siedzibie organu w postaci papierowej.

Jeśli posiadacie Państwo adres mailowy proszę go wpisać we wniosku, ograniczymy tym samym korespondencję tradycyjną drogą papierową i wszyscy przyczynimy się do ochrony środowiska naturalnego!

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o dokładne analizowanie wniosku przed wypełnieniem, wpisanie wszystkich wymaganych danych, co znacznie ułatwi  i usprawni nam pracę.

 

WAŻNE:

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 500+ NA NOWYCH ZASADACH  BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE OD 1 LIPCA 2019 r. POPRZEZ:

-KANAŁ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

-PORTAL PUE ZUS

-PORTAL EMP@TIA

NATOMIAST OD 1 SIERPNIA 2019 r. WNIOSKI MOŻNA  BĘDZIE SKŁADAĆ TAKŻE TRADYCYJNIE (W FORMIE PAPIEROWEJ), CZYLI OSOBIŚCIE W URZĘDZIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

 

Więcej informacji na stronie:

gov.pl/rodzina

 

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Barbara Kuczyńska

 


 

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku  przyjmowane będą:

- od 1 sierpnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.:

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

Druki  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  wraz z załącznikami   można  pobrać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi 
ul. B. Chrobrego 1,  pokój  21, 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   udzielane są również  telefonicznie  pod  numerem: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

 Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus


 

       Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na nowy okres tj. od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku  przyjmowane będą:

-  od 1 sierpnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo,

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) na okres świadczeniowy od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata świadczenia przysługującego  za październik 2019 roku nastąpi do 31 października 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata przysługującego świadczenia  wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

Druki   wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz  z załącznikami  można  pobrać w  Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   można  uzyskać   telefonicznie  pod  numerem  telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus


 

      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku  przyjmowane będą:

- od 1 sierpnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00;

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00;

- ŚRODA – NIECZYNNE (praca wewnętrzna).

Interesanci będą przyjmowani pojedynczo,

- od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  świadczeń  przysługujących za październik 2019 roku nastąpi do 31 października 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  roku nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 29 lutego 2020 roku.

 Druki  wniosków o ustalenie  prawa do świadczeń   z  funduszu alimentacyjnego  wraz   z   załącznikami   można  pobrać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21. 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 16:00

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   udzielane są również telefonicznie  pod  numerem : 76 87 83 429  wewnętrzny 5.

 

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus


 

Informacja dotycząca jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien do każdego składanego wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających utratę bądź uzyskanie dochodów ( tj. PIT-y, umowy o pracę, świadectwa pracy)  DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE.


 

Fundacja  ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowy ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 pn. ,,Centrum wsparcia’’, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. 

 

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

 

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści; lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie  www.liniawsparcia.pl

 

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

          - Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222      

          - Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu  

          - Stronę www.liniawsparcia.pl

          - E – mail; porady@liniawsparcia.pl

          - Czat

 

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam Państwa do kontaktu mailowego biuro@liniawsparcia.pl lub telefonicznego pod numerem 22 620 16 10.


 

 
1 do 10 z 76