Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 

 
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.
 
Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
 
 

Fundacja  ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowy ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 pn. ,,Centrum wsparcia’’, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. 

 

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

 

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści; lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie  www.liniawsparcia.pl

 

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

          - Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222      

          - Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu  

          - Stronę www.liniawsparcia.pl

          - E – mail; porady@liniawsparcia.pl

          - Czat

 

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam Państwa do kontaktu mailowego biuro@liniawsparcia.pl lub telefonicznego pod numerem 22 620 16 10.


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2017r. do dnia  15 września 2017r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2017r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi 
 Iwona Pawlus


 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że od 01.08.2017r. rozpocznie się dystrybucja żywności, która będzie wydawana za pośrednictwem:

    Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
    Parafii św. Jadwigi
    Parafii św. Józefa Robotnika

Pomoc żywnościową w ramach PO PŻ mogą otrzymać osoby i rodziny spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze.zm) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby skorzystać z Programu należy pobrać od pracownika socjalnego skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, które wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, w godz. od 8.00 do 11.00 (pok. 20).

  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku  przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21-22)  w dni robocze tj.:

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30

lub

– za pomocą e-wniosków (Empatia, PUE-ZUS, Bankowości Elektronicznej, ePUAP)

– za pomocą papierowego formularza wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty na adres MOPS w Złotoryi

 

W przypadku   gdy osoba ubiegająca się o świadczenia   rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku.

 

Druki  wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych  wraz   z  załącznikami   można  pobrać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21, 22 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania” (dostępne od 7 sierpnia 2017 r.)

Szczegółowe   informacje   udzielane są również  telefonicznie  pod  numerem: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.


 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na nowy okres tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku  przyjmowane są
od 1 sierpnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21-22)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

lub

– za pomocą e-wniosków (Empatia, PUE-ZUS, Bankowości Elektronicznej, ePUAP)

– za pomocą papierowego formularza wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty na adres MOPS w Złotoryi

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) na okres świadczeniowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata świadczenia przysługującego  za październik 2017 roku nastąpi do 31 października 2017 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata przysługującego świadczenia  wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku.

Druki   wniosków   o  ustalenie  prawa  do   świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz  z załącznikami  można  pobrać w  Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi 
ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21, 22

 - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania” (dostępne od 7 sierpnia 2017 r.)

Szczegółowe   informacje   można  uzyskać   telefonicznie  pod  numerem  telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.


 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku  przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku   Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21-22)  w dni robocze tj.

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30

lub

– za pomocą e-wniosków (Empatia, PUE-ZUS, Bankowości Elektronicznej, ePUAP)

– za pomocą papierowego formularza wniosku przesłanego za pośrednictwem poczty na adres MOPS w Złotoryi

 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  świadczeń  przysługujących za październik 2017 roku nastąpi do 31 października 2017 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  roku nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku.

 

Druki   wniosków   o  ustalenie  prawa  do   świadczeń   z  funduszu   alimentacyjnego   wraz   z   załącznikami   można  pobrać w   Miejskim  Ośrodku    Pomocy    Społecznej w Złotoryi  ul. B. Chrobrego  1,  pokój  21, 22 

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach  od 8:00 do 17:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

 lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania” (dostępne od 7 sierpnia 2017 r.)

Szczegółowe   informacje   udzielane są również telefonicznie  pod  numerem : 76 87 83 429 wewnętrzny 5.


 

Termin składania faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na uczniów, którym przyznano stypendium szkolne w okresie styczeń –czerwiec 2017r.
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że: warunkiem wypłaty stypendium szkolnego jest przedłożenie w terminie do 2.VI.2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10 oryginałów imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele naukowe - wystawionych na ucznia, któremu przyznano stypendium.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi 
Iwona Pawlus

  


 

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje,  że 18 maja 2017r. w godz. od 10.00 do 12.00  prowadzona będzie dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej   Potrzebującym w Podprogramie 2016 przez Europejską Fundację Ludzi Dobrej Woli „Serdeczna Pomoc” z magazynu przy ul. Legnickiej 37 w Złotoryi.

Po produkty żywnościowe mogą zgłaszać się osoby i rodziny, które pobrały skierowanie  od pracownika socjalnego  w tut. Ośrodku do wskazanej parafii
  

 
1 do 10 z 68