Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j Dz.U z 2015, poz. 1390) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się  umyślne działanie  lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)  a także osoby wspólnie zamieszkującej  lub gospodarującej,  w szczególności  narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu  fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące  cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych  przemocą.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności  w ramach pracy w Zespole  Interdyscyplinarnym.

Zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  oraz Uchwałą Nr 0007.XIII.69.2011  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania  i odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Burmistrz Miasta Złotoryja Zarządzeniem Nr 0050.290.2015  z dnia 29 grudnia 2015 roku roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:
 

1. – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
2.Janusz Markiewicz - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
3.Karolina Nielepkowicz- przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
4.Paulina Pisarska - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
5.Marta Piędel - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
6.Żaneta Szarata - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
7.Zofia Słomiana – przedstawiciel Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotoryi;
8.Janusz Kowalczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Plicji w Złotoryi;
9.Irena Przybyłko – przedstawiciel Zespołu Szół Miejskich  w Złotoryi;
10.Joanna Czaban – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M.Konopnickiej w Złotoryi;
11.Dorota Radwańska-Mazur – przedstawiciel  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotgoryi;
12.Irena Mazurek – przedstawiciel Przychodni Rejonowej w Złotoryi;
13.Zbigniew Michalski – przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Relaks” w Złotoryi;
14.Dorota Szyl- przedstawiciel  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi;
15. Monika Strug - przedstawiciel  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi.
16.Anna Prokop - przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Sucharskiego w Złotoryi;
17 Danuta Górecka - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Złotoryi;

 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Zofia Słomiana

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1.diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2.podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3.inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4.rozpowszechnianie informacji o instytucjach, o osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
5.inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

- policji;

- oświaty;

- ochrony zdrowia.

Mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności  od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja, tel. 76 87 83 429 (do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Zofii Słomianej)


ZAŁĄCZNIKI:


-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
-Uchwała Nr 0007.IX.55.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r.

-Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r.
-Ocena realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za okres od 1 styczeń 2013 do 31 grudnia 2013
-Ocena realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za okres od 22 listopada 2011 do 31 grudnia 2012
-Uchwała Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.
-Uchwała Nr 0007.XIII.67.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.