Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod poz. 1863  opublikowana  została  ustawa z   dnia  5   grudnia 2014  roku o  Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny  będą  mieli  możliwość  korzystania  z  systemu  zniżek  zarówno w instytucjach publicznych jak i na usługi oferowane przez podmioty prawne.

Prawo do posiadania Karty:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku  do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do  ukończenia   25 roku życia,   w przypadku  gdy  dziecko  uczy się w szkole lub szkole wyższej

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana:

-rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

-dziecku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

-dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane  ukończenie nauki w  danej  placówce,  lub  do końca   roku  akademickiego, w  którym  jest  planowane ukończenie  nauki  w   danej  placówce,  zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,  nie dłużej jednak niż do kończenia 25 roku życia;

-dziecku legitymującemu się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności, w wieku  powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

-dziecku umieszczonemu w rodzinnej  pieczy zastępczej   - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-osobie    przebywającej    w    dotychczasowej    rodzinie    zastępczej   albo  w rodzinnym domu  dziecka, o   której mowa w art. 37 ust. 2  ustawy  z  dnia 9 czerwca 2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku  szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Przyznawanie i wydawanie Karty

W  Złotoryi   sprawy   związane   z   wydawaniem  Karty   są   prowadzone z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, tel 76 8783 429, wew. 4, pok. nr. 24.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu  oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

W przypadku osób posiadających PESEL należy przedłożyć:

-w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony  we   władzy   rodzicielskiej    przez    umieszczenie    dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

-w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia , które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

-w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu Dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domy Dziecka, o których mowa w art. 37  ust.  2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o przyznanie Karty lub  wydanie  jej  duplikatu  może   być   złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych); weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Aplikacja będzie posiadała kilka funkcji:

- rodzic będzie mógł posiadać ma swoim telefonie/ tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
-  aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;

- funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;

- aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

 

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

Szczegółowe informacje dla firm i instytucji, które chcą się włączyć do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny znajdują  się na stronach internetowych:

www.rodzina.gov.pl

Przysługujące zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Wykaz uprawnień przysługujących przy Karcie Dużej Rodziny oraz instytucji i podmiotów , które uprawnienia te przyznały znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 


ZAŁĄCZNIKI:

-Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
-Objaśnienia do wniosku
-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
-Oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
-Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

-Objaśnienia do wypełniania załącznika dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej