Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod poz. 1863  opublikowana  została  ustawa z   dnia  5   grudnia   2014  roku o  Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze   będą   mieli  możliwość  korzystania  z  systemu  zniżek  zarówno w instytucjach publicznych jak i na usługi oferowane przez podmioty prawne.

Prawo do posiadania Karty:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku  do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do  ukończenia   25 roku życia,   w przypadku  gdy  dziecko  uczy się w szkole lub szkole wyższej

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

dziecku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane  ukończenie nauki w  danej  placówce,  lub  do końca   roku  akademickiego, w  którym  jest  planowane  ukończenie  nauki  w   danej  placówce,  zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem , o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,  nie dłużej jednak niż do kończenia 25 roku życia;

dziecku legitymującemu się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności, w wieku  powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

dziecku umieszczonemu w rodzinnej  pieczy zastępczej   - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

osobie    przebywającej    w    dotychczasowej    rodzinie    zastępczej   albo  w rodzinnym domu  dziecka, o   której mowa w art. 37 ust. 2  ustawy  z  dnia 9 czerwca 2011  roku  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej – -odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku  szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

Przyznawanie i wydawanie Karty

W  Złotoryi   sprawy   związane   z   wydawaniem  Karty   są   prowadzone z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, tel 76 8783 429, wew. 4, pok. nr. 24.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu  oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony  we   władzy   rodzicielskiej    przez    umieszczenie    dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający  tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności   w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu Dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu Dziecka;

w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domy Dziecka, o których mowa w art. 37  ust.  2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty lub  wydanie  jej  duplikatu  może   być   złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wys. 9,21 zł

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

Szczegółowe informacje dla firm i instytucji, które chcą się włączyć do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny znajdują  się na stronach internetowych:

www.rodzina.gov.pl

Przysługujące zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Strony internetowe


www.rodzina.gov.pl ,

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

 


ZAŁĄCZNIKI:

-Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
-Oświadczenie o kontynuowaniu nauki
-Oświadczenie ograniczenie władzy rodzicielskiej
-Oświadczenie o kontynuowaniu nauki 2

-Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny