Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określone są w  ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci (Dz. U. z 2017 roku, poz.1851 z późn. zm.).

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie  świadczenia wychowawczego określony jest w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawiesposobu i trybu postępowania o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1465).


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, natomiast jeżeli członkiem  rodziny   jest  dziecko  niepełnosprawne   jeżeli  dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.

Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego  samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia , pierwsze dziecko  oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze.

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18 roku życia  świadczenie wychowawcze przysługuje bez dodatkowych warunków.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie  na dziecko w rodzinie.

Kwota świadczenia wychowawczego jest podzielna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia  przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu , kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc  kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę  mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego.

Dochód rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone  jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących  utraty i uzyskania dochodu.

Okres, na który będzie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego   rozpoczyna  się   1 października 2017 roku   i   kończy  30 września 2018 roku.

Na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest rok kalendarzowy  2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego.

Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów członków rodziny.

Przez   „dochód”    należy    rozumieć    dochód    w     rozumieniu    ustawy  o świadczeniach rodzinnych.

 Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie  wychowawcze nie musi mieć zasądzonych alimentów. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko zgodnie z  definicją ustawową należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne   dziecko   (termin  pełnoletni  nie  zawsze  jest  tożsamy  w  prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 §2 Kodeksu cywilnego);
 • członkowi   rodziny   przysługuje   za   granicą    na  dziecko  świadczenie o podobnym charakterze  do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o  zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

 Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania  niezgodnie z przeznaczeniem a także gdy wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania  opieki na dzieckiem m. in. może być przeprowadzony  przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy.

W sytuacjach wymienionych wyżej rodzinny wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze jak i w trakcie pobierania tego świadczenia.

 

Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Dokumenty   które   należy  dołączyć  do  wniosku,  gdy  osoba  ubiega  się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane
   
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
   
 3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 1. wysokości dochodu,
 2. wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,
  (w/w oświadczenie o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej obowiązuje tylko do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 października 2017 r.)
 1. w przypadku utraty  dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. PIT-11,  świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie).

 

W/w dokumentów nie załącza osoba, która ubiega się o przyznanie  świadczenia wychowawczego na  drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze   niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się inne  zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie     sądu      opiekuńczego      lub     ośrodka     adopcyjnego  o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów  szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 sierpnia 2017 roku w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój   22,  w  poniedziałek,    czwartek   i   piątek   w  godzinach od  800   do    1330   we wtorek w godzinach od 8 00 do 1600  i w środę w godzinach od  800   do    1530;
 • drogą elektroniczną:
 1. przy pomocy Platformy Informacyjno-Gospodarczej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl (tzw. emp@atia).

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną,

 1. za pomocą systemu teleinformatycznego:
 • udostępnionego przez ZUS (Platforma Usług Elektronicznych–PUE);
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Systemy PUE ZUS i bankowe będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z załącznikiem. Dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbędzie się droga pisemną, czyli w postaci papierowej.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na   okres tj. 1 października  do  30 września   należy  składać od 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) na okres od 1 października do 30 września  złoży wniosek   wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata świadczenia przysługującego  za październik nastąpi do 31 października

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września  do dnia 30 września  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30 listopada.

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 października do dnia 31 października  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata przysługującego świadczenia  wychowawczego nastąpi do dnia 31 grudnia .

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata  przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 stycznia

 Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 grudnia roku do dnia 31 stycznia  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)  oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do   ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Terminy wypłat  przyznanych świadczeń

Terminy wypłat przyznanych świadczeń określone są indywidualnie w każdej przyznającej decyzji administracyjnej.

 

Druki wniosków

Druki wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 21, 22

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30

- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa w godzinach od 8:00 do 15:30,

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   można uzyskać   telefonicznie pod numerem telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

 

 1. Ze strony BIP MOPS w Złotoryi w zakładce Przedmiot działalności/Rodzina 500 Plus.

Dodatkowe informacje odnajdziecie Państwo również pod adresem:

http://500plus.zlotoryja.pl

Kod QR:
 

 

 

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dot. programu „Rodzina 500 Plus” można uzyskać pod numerami telefonów:

 1. Infolinia dla mieszkańców regionu

numery: 71 340 61 11

                  71 340 61 17

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

numer: 76 87 83 429, wew. 5

 1. Program „Rodzina 500 plus” w pigułce 

 

DRUKI DO POBRANIA: