Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia określone są w  ustawie z 11 lutego 2016 roku o pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2134 z późn. zm.).

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie  świadczenia wychowawczego określony jest w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawie sposobu i trybu postępowania o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1465).


Program "Rodzina 500 Plus" Świadczenie Wychowawcze.
To finansowy program pomocowy ze strony państwa dla rodzin z dziećmi, mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny oraz wsparcie w procesie wychowywania dzieci.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobiebie), do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Rodzice otrzymają wsparczie na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł. lub 1200 zł., jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 18 roku życia świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny jest weryfikowany tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko - mowa tu o rodzinach z jednym dzieckiem, jak i rodzin z większą ilością dzieci.

Do dochodu wlicza się alimenty na rzecz dzieci od drugiego rodzica oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenie wychowawczego jest podzielna.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzonych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 gr. w górę.

Kwota świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimantacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do skłądu rodziny przy ustalaniu dochodu, pod warunkiem, że pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dokumenty   które   należy  dołączyć  do  wniosku,  gdy  osoba  ubiega  się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
   
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - w przydadku rolników;
   
 3. określone pozwolenia na pobyt i pracę w polsce - w przypadku cudzoziemców;
   
 4. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

W przypadku utraty  dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. PIT-11,  świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie).

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego  niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być wymagane inne  zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia  prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. dokumenty dotyczące rozwodu / separacji, zasądzonych alimentów,
 3. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

WAŻNE INFORMACJE DLA SAMOTNYCH RODZICÓW:

Przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowowcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

 • na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenie całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i pwotarzających się okresach.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 w/w ustawy:
W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo doświadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wnisku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 1 lipca 2018 r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Mowa tu jedynie o wnioskach, które zastaną złożone tylko drogą elektroniczną za pomocą:

 • systemów bankowych
 • PUE ZUS
 • e-puap
 • portalu "emp@tia"

Natomiast wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2018 r. 

Terminy wypłaty świadczenia:

 • jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 • w przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenia prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 • dla wniosków złożonych wraz z wymaganym kompletem dokumentów w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenia prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dania 31 grudnia tego roku
 • dla wniosków złożonych wraz z wymaganym kompletem dokumentów w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następnego.
 • dla wniosków złożonych wraz z wymaganym kompletem dokumentów w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego roku następnego.
 • wnioski złożone wraz z wymaganym kompletem dokumentów w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia roku następnego, ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.

Wnioski składane od 1 lutego roku następnego będą rozpatrywane na bieżąco.

Należy zaznaczyć, że część niezbędnych dokumentów  szczegółowo określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ jest zobowiązany pozyskać samodzielnie.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 sierpnia 2018 roku w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój   21,  w  poniedziałek,    czwartek   i   piątek   w  godzinach od  730   do    1300   we wtorek w godzinach od 8 00 do 1600 ,  w środę nieczynne - dzień pracy wewnętrznej;

Druki wniosków

Druki wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, pokój 21, 22

- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00

- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00

- środa nieczynne - dzień pracy wewnętrznej,

lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Szczegółowe   informacje   można uzyskać   telefonicznie pod numerem telefonu: 76 87 83 429 wewnętrzny 5.

Ze strony BIP MOPS w Złotoryi w zakładce Przedmiot działalności/Rodzina 500 Plus.

Dodatkowe informacje odnajdziecie Państwo również pod adresem:

http://500plus.zlotoryja.pl

Kod QR:
 

 

 

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dot. programu „Rodzina 500 Plus” można uzyskać pod numerami telefonów:

Infolinia dla mieszkańców regionu

numery:    71 340 61 11

                  71 340 61 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

numer: 76 87 83 429, wew. 5

Program „Rodzina 500 plus” w pigułce