Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Nabór na wolne stanowisko: Referent ds. świadczeń

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Referent ds. świadczeń.
  

I. Wymagania  niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo  podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Wykształcenie średnie.  
3) Staż pracy – niewymagany
4) Staż pracy pożądany: zatrudnienie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy  w jednostkach o których mowa w art.2 ustawy z dnia  21.11.2008 r.   o pracownikach samorządowych.
5) Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
6) Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
7) Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
2) Znajomość  regulacji prawnych z zakresu:
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym alimentów,
- kodeks  postępowania administracyjnego,
- ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
3)   Samodzielność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, dyskrecja.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

1.Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów , świadczenia wychowawczego i jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2.Obsługa   systemów     informatycznych „ Świadczenia rodzinne”      i  „TT-fundusz alimentacyjny”.  
3. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  
zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego i jednorazowego świadczenia.
4. Prowadzenie   spraw   związanych  z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi,  świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, zasiłkami dla opiekunów , świadczeniami  wychowawczymi i jednorazowym świadczeniem.
5. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych .
6. Przygotowanie dokumentacji do egzekucji administracyjnych    i sądowych .
7. Prowadzenie kart zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.        
8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego  i na podstawie imiennych upoważnień  lub pełnomocnictw.        

IV. Dodatkowe informacje:

1) Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
w  lutym 2017  r. wyniósł więcej niż 6%.
3) Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy  ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o treści „ Zostałem/am  poinformowany/a  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016,  poz.922) administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja i że:
1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego na stanowisko – referent ds. świadczeń,
2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych, posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 .)  oraz ustawą z dnia  21.11 2008r. pracownikach samorządowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 .) ”.

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10 należy podpisać własnoręcznym   podpisem.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   
w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  lub pocztą na adres  Ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja
ul. B. Chrobrego 1
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  -Referent ds. świadczeń ”  w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Bożena Durmaj
--------------------------------------------------------------------------------

Złotoryja, dnia 03.III.2017 r.


 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3199
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2017-03-03 11:14:32
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-03 11:27:55 Radosław Kichewko
2017-03-03 11:27:02 Radosław Kichewko Publikacja artykułu