Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent rodziny

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  zatrudni pracownika   na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku  - Asystent rodziny
  

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich  Unii  Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie   umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania  zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej
2) Posiada wykształcenie :
a) wyższe –   o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub    praca socjalna  lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w  zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.) lub
d) wykształcenie średnie   i   szkolenie z zakresu  pracy z dziećmi lub rodziną,   a także  udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi  lub  rodziną.
3)  Staż pracy:
– wykształcenie wyższe -  minimum 2 lata stażu pracy
 - wykształcenie średnie - minimum 5 lat stażu pracy.
4)  Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
5)  Niekaralność  za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
6)  Nieposzlakowana opinia.
7)  Kandydat  nie jest i nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie  jest  jemu zawieszona ani ograniczona.
8)  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego.
II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
2) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
3)  Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5) Umiejętność współpracy w zespole.
6) Odporność na sytuacje stresowe.
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości    i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania    narkomanii, przepisów o ochronie danych    osobowych.
9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami  rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w  zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności  psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach  psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia  bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których  mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami,  których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
IV Dodatkowe informacje:
1) Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w  kwietniu 2017 r.  wyniósł więcej niż 6%.
3) Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku  z rodzinami.
4) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań  z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.   
5) Praca asystenta rodziny nie  może być  łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.           
5.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy  ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest   dostępny  w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był  pozbawiony  władzy  rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie   jest  jemu zawieszona    ani    ograniczona,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek   alimentacyjny w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego,       
12) oświadczenie o treści „Zostałem/am  poinformowany/a  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016,  poz.922)  administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja i że:
1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego na stanowisko – asystent rodziny,
2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,
3. posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 .)  oraz ustawą z dnia  21.11 2008r. o pracownikach samorządowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 .). ”
Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10,11,12 należy podpisać własnoręcznym   podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.                           
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście    w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ( I piętro pok. Nr 14) lub pocztą na adres  Ośrodka  :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja
ul. B. Chrobrego 1
z dopiskiem „Nabór na  stanowisko - asystent rodziny”  w terminie do dnia   01 czerwca 2017r.  do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus
--------------------------------------------------------------------------------
Złotoryja, dnia 22.05.2017 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3540
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2017-05-22 13:24:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-05-22 14:14:05 Radosław Kichewko
2017-05-22 14:10:38 Radosław Kichewko
2017-05-22 14:09:39 Radosław Kichewko
2017-05-22 14:08:21 Radosław Kichewko
2017-05-22 13:42:08 Radosław Kichewko
2017-05-22 13:40:40 Radosław Kichewko Publikacja artykułu