Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Referent ds. informatyki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Referent ds. informatyki
  

I.  Wymagania  niezbędne:

1. Obywatelstwo   polskie   lub   posiadanie   obywatelstwa   jednego  z   państw   członkowskich Unii   Europejskiej  albo   obywatelstwo  innych państw,  jeśli   ich  obywatelom na podstawie umów   międzynarodowych   lub    przepisów    prawa    wspólnotowego    przysługuje   prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykształcenie : wyższe informatyczne  lub  średnie informatyczne.                                                       
3. Staż pracy - nie wymagany
4. Staż  prac y pożądany:  zatrudnienie  przez  okres  dłuższy  niż  6 miesięcy  w  jednostkach o których mowa w art.2 ustawy z dnia  21.11.2008 r.   o pracownikach samorządowych., minimum 2 lata stażu   na stanowisku informatyk. 
5. Umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.
6. Umiejętność tworzenia i modyfikowania stron  internetowych.
7. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN.
8. Wiedza zapewniająca obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery.
9. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
10. Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
11. Osoba  nie skazana  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1. Koordynowanie całokształtu prac związanych z wdrażaniem   i eksploatacją systemów  informatycznych a w tym:                      

- określanie zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i materiały eksploatacyjne,

- przedstawianie propozycji ewentualnych zmian organizacyjnych związanych z wdrażaniem  i eksploatacja systemu,

 - przygotowanie harmonogramów szkoleń i instruktażu pracowników biorących udział w eksploatacji określonych systemów informatycznych.        

2.. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych w systemach informatycznych w MOPS   w Złotoryi.  
3.  Wdrażanie programów użytkowych w poszczególnych sferach działalności Ośrodka. 
4. Sprawowanie kontroli oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji systemów użytkowych i sprzętu  informatycznego.
5. Współpraca z jednostkami serwisowymi sprzętu informatycznego.
6. Nadzór nad zabezpieczeniami przed dostępem do zasobów.
7. Współpraca z firmami świadczącymi usługi informatyczne.
8. Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie systemów informatycznych oraz przepisów prawa  z zakresu działalności Ośrodka.
9. Przedstawianie  Dyrektorowi  Ośrodka  informacji  w zakresie   wdrażania systemów informatycznych.
10. Współpraca  z  Kierownikiem  Działu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  w  MOPS  w  Złotoryi w zakresie zamówień publicznych.
11. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniami bezpośredniego  przełożonego oraz obowiązującymi przepisami. 
12. Administrowanie witrynami internetowymi MOPS w Złotoryi.
13. Administrowanie siecią MOPS w Złotoryi.
14. Sprawdzanie dokumentów finansowo -księgowych pod względem merytorycznym z zakresu zadań realizowanych na stanowisku informatyka

IV. Dodatkowe informacje:

1.Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nieokreślony poprzedzona umowami na czas określony, przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.12.2017 r., współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
2.Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów    o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych we wrześniu2017  r. wyniósł mniej niż 6%.
3. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny;
2. życiorys zawodowy  ( CV);
3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4. kserokopie świadectw pracy;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6.oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny w Ośrodku oraz na stronie internetowej Ośrodka;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8. własnoręcznie   podpisane  oświadczenie kandydata,  że  nie  był  skazany  prawomocnym wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;
9. własnoręcznie  podpisane   oświadczenie   o   pełnej   zdolności  do   czynności    prawnych  i korzystaniu w pełni praw publicznych;
10. oświadczenie o treści „Zostałem/am  poinformowany/a  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016,  poz.922) administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja i że:

  1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego na stanowisko – informatyk,
  2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,
  3. posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 .)  oraz ustawą z dnia  21.11 2008r. pracownikach samorządowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 .) ”.

Uwaga  – dokumenty ,  o   których     mowa   w pkt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10   należy   podpisać   własnoręcznym     podpisem.  Każdy  dokument  składany   w   formie   kserokopii  musi  być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez   składającego  ofertę  poprzez  użycie   zwrotu   ”za zgodność   z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.                                      

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie z podanym adresem zwrotnym  należy  składać  osobiście   w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ( I piętro pok.  Nr 14) lub pocztą na adres  Ośrodka:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ; 59-500 Złotoryja ul. B. Chrobrego 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko  -Informatyk ”  w terminie do dnia 13  listopada 2017 r. do godziny 15.30 ( decyduje  data wpływu).

Aplikacje, które  wpłyną  do  Ośrodka   po    wyżej   określonym  terminie  nie  będą   rozpatrywane.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  w   BIP  Miejskiego   Ośrodka Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Złotoryi . Każdy z  kandydatów   spełniających   wymogi formalne   zostanie powiadomiony  o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Złotoryja, dniaDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus
--------------------------------------------------------------------------------
31.X.2017 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2937
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2017-10-31 14:36:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-10-31 14:37:17 Radosław Kichewko
Publikacja artykułu