Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  zatrudni pracownika   na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku  - Pracownik socjalny
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika  na stanowisko: Pracownik socjalny. Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika .

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie i staż pracy:
a) wyższe –   zgodne z  art.116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )  lub  zgodne  z  art.5 ustawy  o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U.  Nr 48, poz.320)
lub
b) spełniają  warunki art.156 ust.1,1a,3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )

Staż pracy: nie wymagany

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:

1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. Praca w zakresie pomocy społecznej w systemie informatycznym wprowadzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, 10.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
11.Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

Oferowane wynagrodzenie około 2400 zł brutto miesięcznie.

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2570
Wprowadzony przez: Marcin Marzec
Data opublikowania: 2018-03-19 15:05:40
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-19 15:09:53 Marcin Marzec
Publikacja artykułu
2018-03-19 15:09:44 Marcin Marzec
2018-03-19 15:08:00 Marcin Marzec Ukrycie artykułu