Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  zatrudni pracownika   na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku  - Opiekun
 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko:  opiekun ( świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie :
Specjalistyczne  usługi  są  świadczone  przez  osoby  posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Staż pracy:  Osoby  świadczące  specjalistyczne  usługi  dla  osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce   terapii   lub  placówce   oświatowej,   do  której  uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno -  edukacyjno - wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej  jednostce  niż  wymienione  w  pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika  -  opiekuna należy w szczególności:
I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
1. Kształcenie   umiejętności   zaspakajania  podstawowych  potrzeb  życiowych  i   umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
     - samoobsługa,  zwłaszcza  wykonywanie  czynności gospodarczych  i porządkowych,  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
     - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami,   w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
     - dbałość o higienę i wygląd,
     - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
     - korzystanie z usług różnych instytucji.
  2. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
      - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
      - w wypełnianiu dokumentów urzędowych,
  3. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
       - nauka planowania budżetu , asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
       - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
       - zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

II. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia.
1. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
2. Uzgodnienie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych.
3. Pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece.
4. Pilnowanie  przyjmowania  leków  oraz  obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania.
5. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w używaniu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
6. Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
7. Pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

III. Pomoc mieszkaniowa.
1. W uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
2. W organizacji drobnych remontów, adaptacji napraw, likwidacji barier  architektonicznych,
3. Kształcenie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc  z sąsiadami i gospodarzem domu.

 

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2402
Wprowadzony przez: Marcin Marzec
Data opublikowania: 2018-04-10 07:17:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-10 07:27:50 Marcin Marzec
2018-04-10 07:25:29 Marcin Marzec Publikacja artykułu