Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych


 

 

 

 

 

 

na usługi w zakresie przeprowadzenia treningów, doradztwa, szkoleń zawodowych, kursów i poradnictwa specjalistycznego dla uczestników Projektu  w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 , tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
zamiesczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2011 r. pod nr. : 165938-2011 

 

 

 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8783429, faks 76 8783265.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeprowadzenia treningów, doradztwa, szkoleń zawodowych, kursów i poradnictwa specjalistycznego dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 , tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie przeprowadzenia treningów, doradztwa, szkoleń zawodowych, kursów i poradnictwa specjalistycznego dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi:
1) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł I pn. Moja praca nad sobą - zajęcia grupowe dla 12 osób;
2) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł  II pn. Moje miejsce w rodzinie - zajęcia grupowe dla 12 osób;
3) grupowe doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe dla 12 osób;
4) szkolenie zawodowe pn. Magazynier z uprawnieniami do 1kV + kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej i uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego- dla 6 osób;
5) szkolenie zawodowe pn. Opiekunka dziecięca domowa z elementami zdrowego stylu życia  

i odżywiania- dla 6 osób;
6) kurs podstawy obsługi komputera - dla 12 osób;
7) kurs prawa jazdy kat. B - dla 5 osób;
8) poradnictwo specjalistyczne w formie dyżuru psychologa - dla 12 osób. zwanych w dalszej części specyfikacji zajęciami.

 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80400000-8, 80510000-2, 80530000-8,  80340000-9, 92312212-0, 55520000-1, 55300000-3  

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

Okres w miesiącach: 5.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, TECHNICZNYM

 

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

 

III.2) ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

   

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • działalność nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia

    

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik nr 3 do SIWZ.

    

 • III.3.3) Potencjał techniczny

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik nr 3 do SIWZ
  • .

    

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisane Oświadczenie - wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, że wyznaczone do realizacji zamówienia osoby m.in. psycholog, pedagog, doradca zawodowy, wykładowcy, informatyk, instruktor nauki jazdy- posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, wykładowcami, informatykiem, instruktorem nauki jazdy, którzy posiadają doświadczenie i niezbędne kwalifikacje
   w przeprowadzeniu usług określonych w rozdziale III SIWZ.

    

Zamawiający informuje, iż:

 

a) za odpowiednie wykształcenie psychologa uzna wykształcenie wyższe magisterskie
o kierunku psychologia oraz minimum 5 letni staż pracy w charakterze psychologa, doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych min. 5 krotne;

 

b) za odpowiednie wykształcenie pedagoga uzna wykształcenie wyższe magisterskie
o kierunku pedagogika oraz minimum 5 letnim stażem pracy w charakterze pedagoga, doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych min. 5 krotne;

 

c) za odpowiednie wykształcenie doradcy zawodowego uzna wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie o kierunku pedagogicznym / nauki społeczne, posiadanie licencji doradcy zawodowego, minimum 2 letni staż pracy
w charakterze doradcy zawodowego; doświadczenie minimum 3 krotne
w prowadzeniu zajęć grupowych w charakterze doradcy zawodowego;

 

d) za odpowiednie wykształcenie wykładowców, do przeprowadzenia szkolenia zawodowego  pn. Magazynier z uprawnieniami do 1kV + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej i uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego, uzna wykształcenie wyższe licencjackie/ inżynierskie /magisterskie
o kierunkach m.in.: ekonomicznym, pedagogicznym, mechanicznym, elektrycznym, doświadczenie zawodowe jako nauczyciel dyplomowany lub wykładowca przedmiotów wynikających z programu szkolenia.

 

e) za odpowiednie wykształcenie wykładowców, do przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. Opiekunka dziecięca domowa z elementami zdrowego stylu życia  
i odżywiania, uzna wykształcenie min. średnie medyczne np. pielęgniarskie lub wyższe magisterskie psychologiczne lub wyższe licencjackie/magisterskie   

o kierunku pedagogicznym i doświadczeniu zawodowym min. 3 letnim;

 

f) za odpowiednie wykształcenie informatyka uzna wykształcenie wyższe licencjackie magisterskie lub podyplomowe o kierunku informatycznym lub pedagogicznym, doświadczenie zawodowe min. 3 letnie jako nauczyciel lub wykładowca przedmiotów wynikających z programu kursu -przeprowadził min.3 kursy komputerowe;

 

 

 

g) za odpowiednie wykształcenie instruktora nauki jazdy uzna wykształcenie min. średnie, posiadanie uprawnień instruktora i wykładowcy na kursach samochodowych kat. B, 3 letnie doświadczenie jako wykładowca   i instruktor nauki jazdy na kursach samochodowych kat. B, przeprowadził min. 10 kursów na prawo jazdy kat. B.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik nr 3 do SIWZ.

    

III.4)  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
    w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat    ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez  
   nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

    

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
  art. 24 
  ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

    

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału    
   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  

   w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
   6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
   albo składania ofert

    

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
    i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
   albo składania ofert

    

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

   

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy w przypadku:
- zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego;
- zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych;
- zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy;

- zmiany terminu poszczególnych zajęć, przy czym zmiana ta może obejmować tylko dni robocze;
-zmniejszenie ilości uczestników zajęć, w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników biorących udział w poszczególnych zajęciach;

- zmiana kadry do prowadzenia poszczególnych zajęć przed lub w czasie trwania zajęć, przy czym zmiany te nie mogą powodować poziomu pogorszenia kwalifikacji zmienionej kadry
w stosunku  do zaoferowanej w ofercie oraz Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej zmianie
w celu akceptacji prowadzącego zajęcia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 7 do złożonej oferty;

-zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany składu osobowego uczestników poszczególnych zajęć, zmiana ta nie wpłynie na zwiększenia ilości osób biorących udział w poszczególnych zajęciach.

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

 

IV.4)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopszlotoryja.nbip.pl
 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:             

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Bolesława Chrobrego 1 59-500 Złotoryja pokój nr 10.

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

01.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

 

ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja pokój nr 14 (sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja projektu systemowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

 

 


 

Załączniki:

-zał.1 oferta

-zał. 2 formularz ofertowy

-zał. 3 oświadczenie z art.22

-zał. 4 oświadczenie z art. 24

-zał. 5 harmonogram

-zał. 6 program zajęć

-zał. 7 wykaz osób

-zał. 8 projekt umowy

-zał. 9 ośw. podmiotu 3-ciego

-SIWZ

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2735
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2011-06-21 08:29:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-06-20 10:03:34 Radosław Kichewko
2011-06-21 10:03:47 Radosław Kichewko
2011-06-21 09:38:54 Radosław Kichewko
2011-06-21 09:36:51 Radosław Kichewko
2011-06-21 09:30:59 Radosław Kichewko
2011-06-21 09:13:30 Radosław Kichewko
2011-06-21 09:02:45 Radosław Kichewko
2011-06-21 08:47:39 Radosław Kichewko
2011-06-21 08:45:14 Radosław Kichewko
2011-06-21 08:39:18 Radosław Kichewko
 
Pokaż starsze