Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Księgowy


 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

Księgowy
( nazwa stanowiska pracy)

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie średnie. policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna.
 3. Wykształcenie  pożądane:  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.
 4. Staż pracy – 2 lata przy ukończeniu średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej.
 5. Staż pracy pożądany : staż pracy w księgowości w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Niekaralność za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1.  Praktyczna znajomość pracy w księgowości.
 2.  Znajomość  regulacji prawnych z zakresu:
  - ustawy o rachunkowości
  - ustawy o finansach publicznych.
 3. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, dyskrecja, uczciwość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie gospodarki kasowej MOPS w Złotoryi.
 2. Dekretowanie i nadawanie klasyfikacji budżetowej.
 3. Obsługa programów komputerowych. ”Rachunkowość Budżetowa” i „HOME BANKING”.
 4. Sporządzanie przelewów wychodzących MOPS w Złotoryi.
 5. Księgowanie kosztów rodzajowych.
 6. Sporządzanie dokumentów księgowych.” Polecenia księgowania”.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z zasadami rachunkowości i instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w MOPS w Złotoryi.
 8. Bieżąca analiza kont rozrachunkowych związanych z wydatkami oraz analiza kart wydatków.
 9. Terminowe przygotowanie sprawozdań: RB 23;RB 50; RB ZZ; RB 27S.
 10. Zastępstwo starszego księgowego podczas nieobecności w zakresie ewidencji wydatków.
 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nieokreślony poprzedzona umowami na czas określony . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy - 01.03.2020 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2020 r. wyniósł więcej niż 6%.

 1. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny.
 2. życiorys zawodowy  ( CV).
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. kserokopie świadectw pracy.
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo skarbowe.
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności  prawnych  i korzystaniu w pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie :
 1. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 2. dotyczące ochrony danych osobowych ( załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Uwaga –dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10 należy własnoręcznie czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ( I piętro pok. Nr 14) lub pocztą na adres Ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ; 59-500 Złotoryja ul. B. Chrobrego 1z dopiskiem „Nabór na stanowisko  -księgowy ”  w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do godziny 15.30   ( decyduje  data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi . Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  naboru bez podania przyczyny.

Złotoryja, dnia 04.02.2020 r.

 

Załączniki:

-Załącznik nr 1
-Załącznik nr 2
-Załącznik nr 3

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 147
Wprowadzony przez: Marcin Marzec
Data opublikowania: 2020-02-04 14:08:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-02-06 10:12:29 Marcin Marzec
2020-02-06 07:32:04 Marcin Marzec
2020-02-06 07:31:20 Marcin Marzec
2020-02-04 14:32:49 Marcin Marzec
2020-02-04 14:30:15 Marcin Marzec Publikacja artykułu
2020-02-04 14:30:11 Marcin Marzec
2020-02-04 14:27:31 Marcin Marzec Ukrycie artykułu
2020-02-04 14:26:12 Marcin Marzec