Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Przetag nieograniczony na usługi

usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania „aktywna integracja”  na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” w podziale na zadania.

 

UWAGA! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2b DO SIWZ - FORMULARZ FERTOWY DLA ZADANIA 2

Złotoryja: Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, w podziale na zadania.
Numer ogłoszenia: 135256 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8783429, faks 76 8783265.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszlotoryja.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, w podziale na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu: Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, w podziale na zadania: Zadanie 1 - usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niżej wymienionych treningów i zajęć: 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł I pn. Moja praca nad sobą - zajęcia grupowe dla 18 osób; 2) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł II pn. Moje miejsce w rodzinie - zajęcia grupowe dla 18 osób; 3) zajęcia pn. grupowe doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe dla 18 osób; 4)zajęcia pn. autoprezentacja i dbanie o wizerunek - zajęcia grupowe dla 18 osób. Zadanie 2 - usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niżej wymienionych szkoleń przyuczających do zawodu i kursów: 1) szkolenie przyuczające do zawodu w zakresie: Komputerowe wspomaganie działalności handlowej i magazynowej z obsługą kas fiskalnych - dla 10 osób, 2)szkolenie przyuczające do zawodu: Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego dla 3 osób; 3) szkolenie przyuczające do zawodu: Spawacz - metoda 135 dla 5 osób;4) kurs: podstawy obsługi komputera - dla 14 osób;5)kurs prawa jazdy kat. B - dla 8 osób..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.41.10.00-8, 80.51.00.00-2, 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 92.31.22.12-0, 55.52.00.00-1, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • działalność nie wymaga uprawnień do jej prowadzenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik 3a i/lub 3b do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik 3a i/lub 3b do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty - wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i zawarte w nim oświadczenie (stanowiące załącznik nr 7a i / lub 7b do niniejszej SIWZ), że wyznaczone do realizacji zamówienia osoby - odpowiednio dla Zadania 1 (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, kosmetolog lub wizażysta) i / lub dla Zadania 2 (wykładowcy/instruktorzy) posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i niezbędne kwalifikacje w przeprowadzaniu usług określonych w rozdziale III SIWZ. Zamawiający informuje, iż: a)za odpowiednie wykształcenie psychologa uzna wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia oraz minimum 5 letni staż pracy w charakterze psychologa i doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych min. 3 krotne w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b)za odpowiednie wykształcenie pedagoga uzna wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika oraz minimum 5 letni staż pracy w charakterze pedagoga i doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych min. 3 krotne w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c)za odpowiednie wykształcenie doradcy zawodowego uzna wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie o kierunku pedagogika lub nauki społeczne, posiadanie licencji doradcy zawodowego, minimum 2 letni staż pracy w charakterze doradcy zawodowego i doświadczenie minimum 3 krotne w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych w charakterze doradcy zawodowego w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d)za odpowiednie wykształcenie kosmetologa lub wizażysty uzna wykształcenie średnie techniczne lub wyższe licencjackie lub magisterskie o właściwym kierunku tj. kosmetologia lub wizaż, posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego zgodnie z wykształceniem i doświadczenie minimum 3 krotne w prowadzeniu zajęć grupowych dla osób dorosłych w charakterze kosmetologa lub wizażysty w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e)za odpowiednie wykształcenie wykładowców / instruktorów do przeprowadzenia szkolenia przyuczającego do zawodu w zakresie: Komputerowe wspomaganie działalności handlowej i magazynowej z obsługą kas fiskalnych, uzna wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie lub magisterskie o kierunkach m.in.: ekonomicznym lub pedagogicznym lub administracyjnym lub prawnym, posiadających min. 3 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel przedmiotów wynikających z programu szkolenia lub min. 2 krotne w prowadzeniu kursów/ szkoleń dla osób dorosłych z zakresu wynikającego z programu szkolenia w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; f)za odpowiednie wykształcenie wykładowców / instruktorów do przeprowadzenia szkolenia przyuczającego do zawodu: Spawacz - metoda 135, uzna wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne lub wyższe, posiadających Certyfikat Kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika w zakresie metod spawania min. MAG lub aktualne europejskie uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania min. metodą 135, posiadających min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac spawalniczych lub min. 4 krotne w prowadzeniu kursów/ szkoleń z zakresu wynikającego z programu szkolenia w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; g)za odpowiednie wykształcenie wykładowców / instruktorów do przeprowadzenia szkolenia przyuczającego do zawodu: Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego: - dla wykładowców / instruktorów części teoretycznej i praktycznej szkolenia uzna wykształcenie min. średnie medyczne np. pielęgniarskie, doświadczenie zawodowe min. 5 letnie w zawodzie zgodnym z wykształceniem i min. 2 krotne w prowadzeniu kursów/ szkoleń dla osób dorosłych z zakresu wynikającego z programu szkolenia w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - dla wykładowców w zakresie nauki podstaw języka niemieckiego uzna wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie o kierunku filologia germańska, doświadczenie zawodowe min. 5 letnie jako nauczyciel języka niemieckiego lub min. 2 krotne w prowadzeniu kursów z zakresu podstaw języka niemieckiego dla osób dorosłych w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, h)za odpowiednie wykształcenie wykładowców/instruktorów do przeprowadzenia kursu podstawy obsługi komputera uzna wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie lub magisterskie o kierunku informatycznym, doświadczenie zawodowe min. roczne jako nauczyciel lub min. 2 krotne w prowadzeniu kursów komputerowych dla osób dorosłych w charakterze wykładowcy w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; i)za odpowiednie wykształcenie wykładowców / instruktorów do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B uzna wykształcenie min. średnie, posiadanie uprawnień instruktora i wykładowcy na kursach samochodowych kat. B, min. 5 letnie doświadczenie jako wykładowca i instruktor nauki jazdy na kursach samochodowych kat. B, przeprowadził min. 6 kursów na prawo jazdy kat. B w przeciągu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej oferty podpisany załącznik 3a i/lub 3b do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Przygotowane przez Wykonawcę harmonogramy przebiegu (treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów) według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a i / lub 5b do SIWZ oddzielnie dla każdego rodzaju. 2.Przygotowane przez Wykonawcę programy (treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a i / lub 6b do SIWZ oddzielnie dla każdego rodzaju w zakresie zgodnym z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2a i / lub 2b do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy w przypadku: 1) zmiany danych teleadresowych wykonawcy lub zamawiającego; 2) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 3) zmiany numeru konta bankowego wykonawcy; 4) zmniejszenia liczby uczestników, w wyniku czego wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników biorących udział w poszczególnych usługach przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że zmiana (zmniejszenie) ilości uczestników nie może przekroczyć 20% liczby planowanych uczestników. Informacja o zmniejszeniu liczby uczestników zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy, w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć. 5) zmiany terminu poszczególnych zajęć, dla terminów, które przekraczają terminy wskazane przez zamawiającego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2a i / lub 2b do SIWZ, przy czym zmiana ta może obejmować jedynie dni robocze. 6) zmiany kadry do prowadzenia poszczególnych usług przedmiotu zamówienia przed lub w czasie ich trwania, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji zmienionej kadry w stosunku do zaoferowanej w ofercie oraz wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o planowanej zmianie, w celu akceptacji prowadzącego przez Zamawiającego. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 7a i lub 7b do złożonej oferty; 7) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany składu osobowego uczestników poszczególnych usług przedmiotu zamówienia, zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie ilości uczestników. Powyższe zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopszlotoryja.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul.Bolesława Chrobrego 1 59-500 Złotoryja pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja usług wynikających z przedmiotu zamówienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów i zajęć.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niżej wymienionych treningów i zajęć: 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł I pn. Moja praca nad sobą - zajęcia grupowe dla 18 osób; 2) trening kompetencji i umiejętności społecznych moduł II pn. Moje miejsce w rodzinie - zajęcia grupowe dla 18 osób; 3) zajęcia pn. grupowe doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe dla 18 osób; 4) zajęcia pn. autoprezentacja i dbanie o wizerunek - zajęcia grupowe dla 18 osób..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.51.00.00-2, 92.31.22.12-0, 55.52.00.00-1, 55.30.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń przyuczających do zawodu i kursów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niżej wymienionych szkoleń przyuczających do zawodu i kursów: 1) szkolenie przyuczające do zawodu w zakresie: Komputerowe wspomaganie działalności handlowej i magazynowej z obsługą kas fiskalnych - dla 10 osób 2)szkolenie przyuczające do zawodu: Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego dla 3 osób; 3) szkolenie przyuczające do zawodu : Spawacz - metoda 135 dla 5 osób; 4) kurs podstawy obsługi komputera - dla 14 osób; 5) kurs prawa jazdy kat. B - dla 8 osób;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8, 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 92.31.22.12-0, 55.52.00.00-1, 55.30.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Bożena Durmaj

 

Załączniki:

-Ogłoszenie

-SIWZ

-Wzór oferty

-Załącznik 2a - formularz ofertowy

-Załącznik 2b-formularz oferowy

-Załącznik 3a oświadczenie z art. 22

-Załącznik 3b oświadczenie z art. 22

-Załącznik 4a oświadczenie z art 24

-Załącznik 4b oświadczenie z art 24

-Załącznik 5a harmongram przebigu

-Załącznik 5b harmonogram przebiegu

-Załącznik 6a program

-Załącznik 6b program

-Załącznik 7a wykaz osób

-Załącznik 7b wykaz osób

 -Załącznik 8a projekt umowy

-Załącznik 8b projekt umowy

-Załąćżnik 9a oświadczenie podmiotu trzeciego

-Załącznik 9b oświadczenie podmiotu trzecigo

-Załącznik 2b formularz ofertowy (po zmianach)

 

Harmonogram zmian dokumentu:

-Uzupełnienie zał. 2a-str 1 o poz. 8

-Zmiana w formularzu ofertowym załącznik nr 2b do SIWZ dla zadania 2. Zmiana dotyczy wiersza 5 - kurs prawa jazdy kat. "B", kolumna 4 jest "5", powinno być "8" - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, ofertą i projektem umowy dla zadania 2.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2997
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2012-04-26 17:19:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-06-20 10:02:10 Radosław Kichewko
2013-06-20 10:01:53 Radosław Kichewko
2012-05-07 11:23:31 Radosław Kichewko
2012-05-07 11:05:39 Radosław Kichewko
2012-04-27 10:59:01 Radosław Kichewko
2012-04-27 10:17:09 Radosław Kichewko
2012-04-26 17:48:27 Radosław Kichewko
2012-04-26 17:45:58 Radosław Kichewko
2012-04-26 17:40:29 Radosław Kichewko
2012-04-26 17:39:21 Radosław Kichewko
 
Pokaż starsze